Make your own free website on Tripod.com


Home
RIPER Genealogy
E-mail

GeneaNet indexed


GenealogieŽn Riper


Adam de Wit (ca. 1670) uit Heerhugowaard


I Willem de Wit.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Adam (zie II).


II Adam de Wit, geboren ca. 1670, woonde in Heerhugowaard. Zoon van Willem de Wit (zie I).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob (zie III).


III Jacob de Wit, geboren op 18-08-1697, zoon van Adam de Wit (zie II).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Adam (zie IV).


IV Adam de Wit, geboren voor 1764, overleden voor 1842. De naam de Wit werd ook geschreven als: (de) Wi(d)t. Adam woont op 19 november 1764 te Oude Niedorperbomen. Uit de schepenrolle gehouden den 19en November 1764: in statie tot nader vermaan. Adam Wit in de Oude Niedorper Boomen woonagtig ged: ome 1e default te purgeeren ofte en 2e te zien begeeren. Zoon van Jacob de Wit (zie III).
Gehuwd 1748 met Stijntje Jacobs Hodt, geboren voor 1757 (gezindte: RK), overleden voor 1842. De naam Hodt werd ook geschrven als Hots.Zij was afkomstig "van de Zijdewind onder Oude Niedorp". Schepenen consenteerden haar op 24 jan. 1757 om "als burgeresse tot Nieuwe Niedorp te mogen inwonen". Uit de Rolle gehouden den 17 Augustus 1778: Schepenen hebben inwoning geconsenteerd aan Stijntje Jacobs Hots en Maria Pieter Adam als zinds eenige tijd gewoond hebbende onder Oude Niedorp.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter Adamsz (zie V).


V Pieter Adamsz de Wit, landman te Zijpe, geboren te Oude Niedorp (De Boomen), gedoopt (RK) op 09-02-1768 te 't Veld (getuigen: S. Mater ?). Pieter Adamsz was illegitimus bij zijn geboorte. Overleden op 16-01-1846 om 23.00 uur te Zijpe op 77-jarige leeftijd. Tekst op zijn overlijdensadvertentie:
Het behaagde den almagtigen Vader, heden in den ouderdom van bijna 79 jaren, na voorzien te zijn van de Genade Middelen onzer Moeder de Heilige Kerk, van mijne zijde wegtenemen, mijn teedergeliefde Echtgenoot PIETER ADAMSZ. de WIT, in leven Assessor dezer Gemeente. Treffend was voor mij, zijne tien zoo eigene als aangehuwde Kinderen, 32 Kleinkinderen en 18 Achter-Kleinkinderen deze slag en wij houden ons overtuigd, dat allen, die den waardigen overledene in zijne Ambtsbetrekking en in zijn maatschappelijk leven van nabij gekend hebben, in onze regtmatige droefheid zullen deelnemen. Uit aller Naam,
Z ij p e, M. H O U T,
den 16den Januarij 1846. Wed. P.A. de Wit.
Zijn memorie van successie (vlgs. inv. 178 no. 2205 RA Haarlem):
Maria Hout verklaart dat op 16-01-1846 aan de Belkmerweg waar hij woonde is overleden ex testamento PIETER DE WIT. Dat blijkens art. 7 van hun huwelijkscontract (28-09-1842) door Pieter aan haar is gemaakt het vruchtgebruik gedurende haar leven lang van de kapitale som van f 4.400,00. Dat bovendien (blijkens ... 15-11-1843) aan haar is gelegateerd f 400,00 onder de bepaling dat daar van worden gekocht enige huismeubelen, die na haar overlijden door de erfgenamen van Pieter worden teruggenomen, en dat in geval van hertrouwen zij verplicht is f 400,00 aan genoemde erfgenamen te betalen, maar zij dan de meubelen in eigendom mag houden.

Enkele wetenswaardigheden over de Familie de Wit: Op het einde van de 18e eeuw, in de tijd van Napoleon, woonde nabij Oude Niedorp het gezin van Pieter (Pieter Adams) de Wit en Trijntje Schuit. Pieter was aldaar in 1768 geboren uit een gereformeerde vader en een katholieke moeder. Zijn vrouw was afkomstig van Hensbroek. Het oude Doopboek van de parochie 't Veld (Gem. Oude Niedorp) vermeldt dat bijna alle kinderen uit dit huwelijk "in de Boome(n)" zijn geboren. Wanneer men tegenwoordig langs de RK kerk van 't Veld ongeveer 500 m naar het noorden gaat, komt men op de Oosterweg. Aan de noordzijde van deze weg treft men nog een boerderij (woonhuis, erf en oud boerenhuis) aan, waar de naam "De Boome" ingemetseld is. Eigenaar van dit 35 ha groot zijnde grasbedrijf is nu Piet Schoenmaker. Het oude boerenhuis, vroeger bewoond door de De Witten, is nu ontdaan van alle woonvertrekken en is geheel als veestalling en bergplaats in gebruik. (1995: Enkele jaren geleden afgebroken, grond is nu eigendom van de Familie Vlaar.)De grond rondom de boerenplaats is van bijzonder goede kwaliteit. Waarom Pieter Adams van deze grond wegtrok naar de arme gronden van de Polder (Noord) Zijpe is moeielijk te begrijpen. Misschien was het de mogelijkheid om in de nieuwe polder (toen ca. 150 jaar oud en maar zeer dun bevolkt) veel gronden te bemachtigen. Er zijn ook een aantal feiten, die zouden kunnen wijzen op smokkelpraktijken van Pieter Adams in die Franse tijd. Napoleon had met zijn Continentaal Stelsel alle handel met Engeland verboden, maar het is bekend dat er in die tijd veel sluikhandel over zee plaats vond. En Pieter woonde niet zo ver van het strand en van Den Helder... Grond heeft hij in ieder geval veel bemachtigd. In 1812 is hij reeds eigenaar van 109 morgen land. Eťn Zijper morgen is 5/7 ha. In 1819 koopt hij er 65 morgen bij. In 1821 nogmaals 7 morgen tegen f 300 per morgen. In 1823 zien we weer uitbreiding van zijn landerijen en dan komt hij op een totaal bezit van 234 morgen = ongeveer 170 ha. Intussen is Pieter Adams al 55 jaar oud en hij begint van die tijd af weer land af te stoten. (Gegevens van S.P.A. Zuurbier, Castricum) Pieter Adamsz was op 25 maart 1812 eigenaar geworden van een huismanswoning (boerderij) met 24.75,50 bunders land genaamd "De Schilder" bij koop in het openbaar (Notaris Cornelis van Herwerden). (Gegevens N. Olieman, 't Zand) Dit artikeltje is gepubliceerd in ZHB 8e jaargang nr. 2 mei 1990: Eigenaars van "Hoeve Stolpwijk" Belkmerweg 140 - in de volksmond beter bekend als het 'Schildersweggetje' te Schagerbrug (Stolpen). De naam 'Schildersweggetje' is afgeleid van de boerderij "De Schilder" dit is via de Rijksweg komend vanaf 't Zand de eerste boerderij aan de rechterkant van de Belkmerweg. "De Schilder" staat schuin tegenover "Hoeve Stolpwijk". Eigenaar: Pieter Adamsz de Wit van 1805 tot 1843, Cornelis Lichthert van 1843 tot 1846, Willem Sijbecarspel van 1846 tot 1852, Jacob Kruijer van 1852 tot 1859, Albertus Louwe van 1859 tot 1896, R.K. Genootschap (St. Maarten) van 1896 tot 1968, J.G. Schilder van 1968 tot ...Veel lezers zullen wel eens of meerdere keren voor de verkeerslichten op de Rijksweg bij de Stolpen hebben moeten wachten. Als zij dan komend vanaf Den Helder richting Alkmaar gaand daar stonden, dan zullen zij ongetwijfeld wel eens naar rechts hebben gekeken en daar Hoeve Stolpwijk hebben gezien. Deze stolpboerderij wordt al jaren bewoond en is eigendom van de familie J.G. Schilder. Zoekend naar de recente historie van deze boerderij kwamen wij het volgende aan de weet. Op 26 juli 1805 is deze boerderij eigendom geworden van Pieter Adams de Wit of, zoals hij opgeeft bij het overlijden van zijn vrouw Trijntje Schuyt op 1 juli 1842, gewoon Pieter de Wit. Deze Pieter Adams had twee jaar eerder en wel op 7 november 1803 ook reeds de boerderij 'Klijn Toorenvliet' in zijn bezit gekregen. (Zie Z.H.B.Nr.13.) Van deze eigenaar is bekend dat hij erg veel onroerend goed in eigendom had. Het verhaal wil dat deze man over eigen bezit kon lopen vanaf de Westfriese dijk tot aan de Zanddijk die de scheiding vormt tussen Zijpe en Callantsoog. Hoeve Stolpwijk stond toen met de voorkant naar de Belkmerweg (Schildersweggetje) en had ook daar zijn uitpad. Het land dat bij deze boerderij, dus daar waar nu de Rijksweg, het Noordhollands Kanaal en de Anna Paulownaweg is. In de jaren 1816/1817 was er veel geharrewar tussen enerzijds eigenaar Pieter Adams en anderzijds de Staat der Nederlanden over grondaankopen door de Staat ten behoeve van het graven van het Groot Noord-Hollands Kanaal. Uiteindelijk werd er overeenstemming bereikt en kon het Noordhollands Kanaal worden gerealiseerd (1819-1824). (Dit is slechts het gedeelte van het artikel dat over Pieter Adamsz de Wit gaat). Zoon van
Adam de Wit (zie IV) en Stijntje Jacobs Hodt.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 02-05-1790 te Oude Niedorp (NH). Tekst huwelijksadvertentie 50-jarig huwelijk:
Vijftigjarige Huwelijksvereeniging van:
Z ij p e, P. A. d e W I T
den 19den Mei en
1 8 4 0. T. J. S C H U IJ T. Echtgenote is Trijntje Jans Schuijt, 22 jaar oud, geboren op 04-06-1767 te Hensbroek (NH), overleden op 01-07-1842 om 06.00 uur te Zijpe op 75-jarige leeftijd. Tekst van de overlijdensadvertentie:
Heden morgen ten zes ure overleed, na te zijn voorzien van de genademiddelen onzer Heilige Kerk, mijne geliefde Huisvrouw TRIJNTJE SCHUIT, in den ouderdom van 75 jaren, waarvan ik er 52 met haar in den gelukkige Echt mogt beleven. Wij, onze 4 Kinderen, 6 aangehuwde Kinderen, 30 Klein-Kinderen en 6 achter Klein-Kinderen, staren met diepen weemoed de brave overledene in de eeuwigheid na; ons troostende met de hope van een zalig wederzien. PIETER ADAMSZ de WIT.
Z ij p e, 1 Julij 1842. Begraven te Sint Maartensbrug (NH), dochter van Jan Schuyt en n.n.
Gehuwd (2) op 74-jarige leeftijd op 08-10-1842 te Zijpe (NH) (getuigen: Jan Pietersz de Wit, IJff Roodjes, Reyer Kos en Volkert Bakker). Nummers van de afkondigingen: 81 en 82. Echtgenote is Maria (Mietje) Hout, 68 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-03-1774 te Berkenrode, overleden op 05-09-1855 op 81-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Hout en Geertruij Meijer.
Uit het eerste huwelijk:
1. Christina Pietersd, geboren op 06-07-1791 te Oude Niedorp (Verlaat), overleden op 29-11-1831 te Zijpe op 40-jarige leeftijd. Tekst overlijdensadvertentie: Heden overleed na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Roomsch Catholijke Kerk, onze oudste Dochter, CHRISTINA PIETERSD. de WIT, in den ouderdom van ruim veertig jaren, nalatende zes Kinderen, waarvan vier te jong zijn om het moederlijk verlies te beseffen. Dienende deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden.
P. A D A M S Z. de W I T.
Z ij p e, 29 November 1831.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-11-1817. Willem Kooyman was ten tijde van het huwelijk 24 jaar. Echtgenoot is Willem Kooyman, arbeider, geboren circa 1793 te Zijpe, zoon van Teunis Kooyman en Neeltje van Sijs.
2.
Jan Pietersz (zie VIa).
3. Grietje Wit, geboren op 24-03-1794 te Oude Niedorp (De Boomen), overleden op 27-04-1850 te Zijpe op 56-jarige leeftijd. Volgens gegevens van Jaap de Wit is de overlijdensdatum 19-04-1850.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24-06-1813 te Zijpe (NH) met Andries Hopman, 20 jaar oud, geboren op 12-08-1792 te Zijpe, overleden op 26-03-1853 te Zijpe op 60-jarige leeftijd. Andries was een kooplustig (krachtig) iemand wat uit de volgende aankopen mag blijken: 28/12/1826 bij koop uit de hand (Notaris Siemers) Een huis en erf groot 5 roeden en zestig ellen. Stolpen Sectie H nummers 366, 367. 03/04/1828 bij koop uit de hand (Notaris Siemers) Een huismanswoning(boerderij) met 24.75,50 bunders land genaamd "De Schilder".** 23/12/1828 bij koop in het openbaar een huis en erf vanouds genaamd 'De Wagenmaking' aan de Stolpen in de Belkmerweg negen roeden en twintig ellen. 30/01/1832 bij koop in het openbaar (Notaris Siemers) 6 percelen land tezamen groot 7.80 ha, bekend zijnde onder den naam de 'Blaauwe Camer'.*** 08/02/1840 bij koop uit de hand de helft in waarde van 11 percelen land gezamenlijk groot 25.28,40 ha + een Hofstede gelegen aan de Noord Westzijde v/d Belkmerweg a.d. Stolpen. 23/05/1844 bij koop uit de hand (Notaris Siemers) het recht van tiendheffing van de plaats 'Bouwlust' gelegen aan de Oostzijde v/d Belkmerweg a.d. Stolpen. Nu Korte Belkmerweg 't Zand. 20/01/1845 bij koop in het openbaar (Notaris Samuel Anthony de Moraaz) Een Huismanswoning(Boerderij) in den polder D in de Zijpe (Nu Groote Sloot 418 Schagerbrug) genaamd 'Leeuwenhorn' kadasstraal Sectie B nummers 345, 347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 449 en 450. groot 19.26,20. Bij ** deze boerderij is later vergroot in oppervlakte want bij een openbare verkoop op 13 december 1853 des middags ten twaalf ure ten huize van Klaas de Goede in het 'Wapen van Zijpe' te Schagerbrug is de opgegeven oppervlakte zesendertig ha. vierentwintig roeden en zestig ellen. Op deze openbare verkoping werden ook de andere hierboven beschreven bezittingen van wijlen Andries en Grietje verkocht. Bij *** In de 17e eeuw waren veel Zijper boerderijen in het bezit van eigenaren die in de grote steden woonden. De pachters van de boerderijen moesten altijd een Camer in gereedheid houden voor de eigenaar. Die kwam vaak met zijn gezin in de zomermaanden op de boerderij wonen. 'De Blaauwe Camer' bestaat al lang niet meer maar enkele percelen land op die plaats hebben bij enkele ouderen nog steeds de naam Blauwe kamer. In de Zijpe zijn ook bekend 'SpiegelCamer' en 'NollenCamer'. 'De Schilder' werd door Andries gekocht van zijn schoonvader Pieter Adamsz de Wit. (Gegevens van N. Olieman, 't Zand), zoon van Lourens Arisz Hopman en Aafje Andries Stam.
4. Lijsbeth, geboren op 18-01-1797 te Oude Niedorp (De Boomen). Volgens gegevens van Jaap de Wit is de geboortedatum 18-01-1796.
5. Elisabeth, geboren op 11-04-1798 te Oude Niedorp (De Boomen), overleden op 19-05-1841 te Zijpe op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-02-1822 met Cornelis Ligthart, landman, zoon van Arie Ligthart en Guurtje Kruyer.
6. Maria, geboren op 12-05-1799 te Oude Niedorp (De Boomen), overleden op 18-01-1818 op 18-jarige leeftijd.
7.
Nicolaas (Klaas) Pietersz (zie VIb).
8. Elisabeth, geboren op 28-09-1801 te Nieuwe Niedorp (NH). Volgens gegevens van Cees de Wit en Jaap de Wit was de geboortedatum 08-09-1801. Overleden op 06-05-1875 te Zijpe (NH) op 73-jarige leeftijd. Elisabeth is overleden in boerderij de Mol.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1824. Gerrit Slijkerman was ten tijde van het huwelijk 24 jaar. Gerrit noemde haar Leipje of Loipie. Gerrit verhuisde veel Schagen - Haarlem - Warmenhuizen - Koedijk. In 1850 woonde hij in de Ruyghweg Boerdeij de Mol. Gerrit en Elisabeth kregen 4 kinderen, 1 meisje en 3 jongens. Echtgenoot is Gerrit Slijkerman (Poepe Gerrit), 24 jaar oud, geboren op 21-03-1800 te Nieuwe Niedorp (NH), overleden op 19-09-1877 te Keinsemerweg (NH) op 77-jarige leeftijd, zoon van Pieter Slijkerman en Neeltje Scholten.
9. Maria Theresia, geboren op 21-07-1803 te 't Zand (NH), (of 23-07-1803), gedoopt (RK) op 21-07-1803 te Zijpe (getuigen: Maria Theresia Doorn). Als adres van de vader werd vermeld: "'t Zand".


VIa Jan Pietersz de Wit, vrachtrijder, landman, "Hoofd-Ingeland van den Polder Zijpe c.a.", geboren op 18-02-1793 te Oude Niedorp (De Boomen), overleden op 17-05-1869 te Zijpe op 76-jarige leeftijd. Tekst van de overlijdensadvertentie:
Heden avond overleed, na een langdurig, doch geduldig lijden, na tijdig genoeg voorzien te zijn van de genademiddelen der H. Kerk, mijn geliefde echtgenoot, de Heer JAN Pieterszoon de WIT, in leven Hoofd-Ingeland van den Polder Zijpe c.a., in den ouderdom van 76 jaren en 3 maanden, waarvan ik ruim 54 jaren door eenen gelukkigen echt met hem vereenigd mogt zijn.
Ook namens kinderen, behuwd-
Z ij p e, en kleinkinderen,
den 17den Mei 1869. TRIJNTJE MOLENAAR,
wed. J. P. de Wit. Jan Pietersz de Wit kan als stamvader van alle De Witten in 't Zandt beschouwd worden. Hij was evenals zijn vader zeer vermogend. Jan Pieters
trouwde in 1815 en is dan volgens de akte vrachtrijder. Zijn bruid Trijntje is dienstmeid, 18 jaar en ouderloos. Maar in 1829 koopt Jan van zijn vader Pieter Adams 36 morgen land. En deze Jan weet zich langzamerhand steeds meer land te verschaffen. Het land rondom de boerderij "De Mosselwiel", aan het noordeinde van de Boschweg, groot 52 morgen, blijft voorlopig nog in het bezit van zijn vader. Het jaar, waarin Jan Pieters deze plaats in eigendom krijgt is nog niet precies te melden. Wel kan men constateren, dat vanaf deze Jan Pieters de Wit, de polder Noord-Zijpe (inclusief 't Zand) aardig met "De Witten" bevolkt is geraakt: De kinderen van Jan Pieters (10) zorgen voor 6 nieuwe gezinnen De Wit. Uit de volwassen geworden kleinkinderen van hem (51) komen 18 gezinnen De Wit. Uit zijn vele achterkleinkinderen vormen minstens 41 jongens bij hun huwelijk weer een nieuw gezin De Wit. Een groot gedeelte van deze gezinnen is om en nabij 't Zand blijven wonen en zijn de oorzaak dat vele De Witten slechts met hun bijnaam goed aangeduid kunnen worden. Met recht kunnen we Jan Pieters de stamvader van de Zandtemer De Witten noemen. Jan Pieters moet op zijn uitgestrekte landerijen veel paarden (waaronder dravers) en enorm veel schapen gehad hebben. Uit betrouwbare overlevering is bekend. dat hij soms naar de markt in Leiden ging om schapen en lammeren te verkopen. Met 2 forse paarden voor een grote wagen pendelde hij in 3 etmalen heen en weer terug. De schapen werden voor deel geweid op land in de in 1845 drooggelegde Anna Paulownapolder. De grond was aanvankelijk niet zo best, maar goed genoeg voor schapen. Jan Pieter huurde hier 200 ha en betaalde de pacht in ťťn keer voor een lange reeks van jaren. Door het langzaam verbeteren van de grond vormde de betrekkelijk geringe pachtprijs later de oorzaak van een langdurig geschil met de polder Anna Paulowna, dat eerst na zijn dood door het Gerechtshof te Amsterdam werd beslist. Tijdens dit geschil werd een aantal schapen van Jan Pieters door het polderbestuur in beslag genomen. Hij liet het er echter niet bij zitten. Volgens de overlevering - en misschien moeten we zeggen: volgens de legende, want hij is een legendarische figuur in 't Zand - heeft hij een aantal van zijn knechten als spook vermomd, heeft de wachters laten verjagen en is met de schapen weer naar zijn eigen land teruggekeerd. In het gedenkboek, uitgegeven bij het 100- jarig bestaan van de Anna Paulownapolder, wordt Jan Pieter enkele malen als een groot schapenhouder genoemd en vermoedelijk is hij wel de grootste in heel Noord-Holland geweest. Hij was ook jager en hoogstwaarschijnlijk ook eigenaar van de eendenkooi aan het einde van de Belkmerweg. Zijn gevogelte uit de kooi en zijn jachtbuit leverde hij e.a. af in Den Helder als proviand voor de schepen. Dit kunnen we opmaken uit het gedicht, dat door pastoor Spoorman gemaakt werd bij zijn 50- jarig huwelijksfeest in 1865. In dit gedicht wordt gezegd, dat Jan 3 jaren op zee was. Dit moet een schrijffout geweest zijn, want het waren slechts 3 dagen, zoals later blijkt. Terwijl hij in de kajuit van het schip zat af te rekenen, werden n.l. de trossen losgegooid en was het schip zijn zeereis begonnen. Gelukkig kreeg hij gelegenheid om op volle zee over te stappen op een schip, dat richting Den Helder voer. Dat Jan Pieter zeer welvarend was blijkt ook verder in het gedicht. De statie (parochie) Zijpe was zeer uitgestrekt (6 uren gaans lang en 2 uren gaans breed en had een kerk in het zuidelijk deel. Van deze parochie is Jan, evenals zijn vader, meerdere jaren kerkmeester geweest. Omstreeks 1860 besluit men de parochie te splitsen en in 't Zand ook een kerk te bouwen. Hiervoor was geld nodig. Door de nieuwe parochianen wordt dan ca. f 20.000,- bijeengebracht. Het leeuwendeel hiervan komt van Jan Pieter, n.l. f 7.300,-. Hij betaalde hiermee het monumentale altaar van meer dan 10 m hoogte. Zijn zwager Gerrit Slijkerman geeft f 2.000,-. De giften van de andere parochianen gaan niet hoger dan f 100,00,-. (Gegevens S.P.A. Zuurbier, Castricum), zoon van
Pieter Adamsz de Wit (zie V) en Trijntje Jans Schuijt.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-04-1815 te Zijpe (NH). Trijntje Molenaar was ten tijde van het huwelijk 18 jaar. Echtgenote is Trijntje Molenaar, 17 jaar oud, dienstmeid, geboren op 03-09-1797 te Zijpe, overleden op 16-03-1879 te Zijpe op 81-jarige leeftijd. Tekst op het bidprentje van Catharina:Ik zal U zegenen en Uw geslacht talrijk maken. Zij heeft hare kinderen en kleinkinderen gezien tot in het derde geslacht. Overleden in de Boschweg, in de Zijpe, den 16e Maart 1879, in de ouderdom van ruim 82 jaren en begraven den 21e daar aanvolgende op het R.K. kerkhof aan 't Zand. Het gebeente van haar, en haar man, rusten nog op genoemd kerkhof, in het graf van de familie Strooper. (Gegevens Cees de Wit, Den Helder), begraven te 't Zandt. Aan de Boschweg begraven RK kerkhof. Zij was Roomsch-Katholiek. Dochter van Cornelis Molenaar en Alida van Keulen. Ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk heeft J. Spoorman, bouwpastoor van 't Zandt, een gedicht gemaakt. Bron: Gegevens van Simon Zuurbier en Jaap de Wit:
't Is vijftig jaren juist geleden,
Dat Jan de Wit zijn Trijntje kreeg,
Hij had zo lang om haar gebeden
Tot ze eindelijk in zijn chais steeg.

Nieuwsgierig volk wil wel eens vragen
Waarom zij zich zo bidden liet.
Men zegt: van Jantjes dugtig jagen
Hield toch het schuchter meisje niet.

Maar eens had hij een haas gevangen,
Die werd door hem aan Trijn gebracht.
Zij proeft..en brand van verlangen
Om jaarlijks te eten van zijn jacht!

Dat zal, zei Jan..ŗ peine conditie,
Gij moet mij nemen voor Uw man.
En zoo tenminste naar traditie
Werd Trijn gevangen door haar Jan.

Het is al vijftig jaar geleden.
Vind gij het vreemd, vind gij 't wat raar?
Er waren toen ook and're zeden,
Vraagt het maar eens aan het Gouden paar.

Waar zijn al die vijftig jaar gebleven
Een baan van vijftig jaar; hoe lang!
Maar zaagt gij Jan zijn hele leven
Wel eenmaal in benauw gedrang?

Vooruit! vooruit! draaft voort mijn paarden
Die kasten vol met prijzen daar,
Zij tuigen wat zijn dravers gaarden,
Zoals hun baas "van zessen klaar."

Voor sukk'laars zijn er lange dagen,
En lange wegen overal.
Maar langs de baan op dravers jagen
Maakt vijftig jaar als niet met al.

'k Kwam niet aan 't eind, met 'tal verhalen
Trouw geluk hem was op zij.
't Geluk! o neen, ik kan niet falen
't Zette alles kracht en leven bij.

Doch stil eens, hij heeft ook gevaren,
Gevaren op een oorlogsschip!
Als pluimgraaf ging Jan voor drie jaren,
Om op te passen eend en kip.

Daar had nu Jan zijn Trijn verlaten,
Ach, welk een bitt're zielsmart!
Zij schreit en jammert; 't kan niet baten,
Ach, ach, wat is haar lot nu hard.

Zij ziet, de dravers staan te treuren,
Er komt geen prijs meer in die kast,
En 't ergste is, zoo zal zij bespeuren,
Dat ze op geen haas meer wordt vergast.

Zoo gaan er twee, drie lange dagen,
Tot eind'lijk in de stille nacht,
Een ruiter daar komt henen draven,
Maar digt bij 't huis, daar stapt hij zacht.

Ho! beesje, ho! Dat hoort zij roepen,
Maar neen, het kan haar Jan niet zijn,
Die is op zee bij d'oorlogstroepen,
Die denkt niet meer aan Zijper Trijn.

Doe open Trijn! 'k Ben Jan, doe open!
Zoo roept en klapt hij tegelijk,
Neen, neen! zegt zij, Jan is gaan lopen,
Ga heen, want waarlijk, ik bezwijk.

'k bezwijk van vrees en hope zamen.
Ach Jan, ach Jan! zijt gij 't wel Jan?
Waarachtig Trijn, zeg tienmaal amen,
Gij weet er ras wel alles van.

Eťn punt slechts zie, dat liep hem tegen,
Ziet gij zijn frissen zonen daar?
Ik durf 't niet zeggen, ik sta verlegen,
Niet eťn was voor die krijgsdienst klaar.

Zij allen hadden hun gebreken.
't Was bitter ongelukkig wis.
Maar naauw vergaan de keuringsweken:
Weg is 't gebrek, dat kon niet mis.

Gij hoort, ik kan geen ongeluk noemen
Al zoek ik vijftig jaren rond,
Ja Bruidspaar, daarop moogt ge roemen
Dat zeggen allen mond tot mond.

'k Wil zelfs nog daar een voorbeeld staven:
Er moest een nieuwe kerk zijn.
Maar hoeveel plannen zijn begraven,
Zoo goed gevormd naar alle schijn.

Ook ik ging aan een plan mij wagen,
'k Dacht, 't komt toch wel eenmaal klaar.
Maar ach, ook ik zou mij beklagen,
Ook ik zat met mijn hand in 't haar.

Neen, neen, zei Jan, ik zal u redden,
Ziedaar, een duizendpondersteen,
Zoo geef 'k er zeven, en 'k wil wedden,
Nu krijgt gij hulp van iedereen.

En vraagt ge thans hoe 'k ben gevaren?
Gelukkig Jantje was mijn hulp.
Alras kon 't Zand de kerk aan staren
En ik verliet mijn oude stulp.

Sinds is 't geluk mij niet geweken,
't Brengt sieraad thans op sieraad aan,
En 't hoogaltaar is mij een teken
Zoolang Jan leeft zal 't goed steeds gaan.

Lang leef dan 't gouden echtpaar, zeker,
Zoo klinkt mijn wensch, zoo spreekt mijn hart,
Vat aan! Vat aan de volle beker!
En drinkt die leeg, waartoe gemord?

Hoera! Hoera! Dat zij lang leven!
Die 't jubelfeest ten deele viel.
Dat 't altaar, thans door hen gegeven,
Nog lang verheugen beider ziel.

Geluk! Geluk ook dierb're kinderen
En die van hen weer kinderen zijt.
Komt soms de treurnis 't leven hind'ren,
Wees om diens zťgen lang verblijd.

Hoera! Hoera! die blijde toonen,
Getuigen mijne dankbaarheid,
O, moge God U eeuwig loonen.
Daartoe is steeds mijn beÍ bereid.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter, geboren op 27-11-1816 te Zijpe, overleden op 26-12-1861 te Zijpe op 45-jarige leeftijd. Ten tijde van de verkoop was de boerderij 'Bouwlust'-op dat ogenblik in eigendom en in gebruik bij de ongehuwde Andries de Wit-verhuurd aan Pieter Jansz. Pieter Jansz kocht bij de grote openbare verkoping van 13 december 1853 deze boerderij voor de prijs van twintigduizend acht en zestig gulden. (Gegevens van N. Olieman, 't Zand).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03-05-1851. Antje Pol(le) was weduwe van Pieter Hopman en 29 jaar ten tijde van het huwelijk met Pieter de Wit. Echtgenote is Antje Pol(le), boerin, geboren te Schoorl, overleden op 09-02-1864, dochter van Gerrit Polle en Aaltje Kersemaker.
2. Trijntje, geboren op 14-04-1818 te Zijpe, overleden op 19-01-1888 te Schagen (NH) op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) na 1839 met Jan Heddes.
Gehuwd (2) op 20-jarige leeftijd op 09-02-1839. Jan de Wit was weduwnaar van Neeltje Kouwenberg en 30 jaar ten tijde van het huwelijk met Trijntje de Wit. Echtgenoot is Jan de Wit, landman, geboren te Beemster, overleden op 30-03-1855, zoon van Pieter de Wit en Maartje Pieterse Oudejans.
3. Cornelis, geboren op 27-08-1819 te Zijpe. Volgens gegevens van Jaap de Wit is de geboortedatum 07-08-1819. Overleden op 31-01-1886 op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02-05-1841 met Antje Tromp, 20 jaar oud, geboren op 12-07-1820, overleden op 28-12-1870 op 50-jarige leeftijd, dochter van Jan Tromp en Martje Dudy.
4. Aaltje, geboren op 20-02-1821 te Zijpe, overleden op 09-08-1852 te Zijpe op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1843 met Adam Knijn.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 29-04-1843 te Zijpe (NH) met Willem Strooper, 22 jaar oud, landman (bij huwelijk boerebedrijf), geboren op 27-04-1821 te St. Maarten (NH), zoon van Pieter Strooper, landman en Neeltje Bleeker.
5. Maria, geboren op 21-11-1822 om 20.00 uur te Zijpe, overleden op 28-10-1823 te Zijpe, 341 dagen oud.
6.
Adam (zie VIIa).
7.
Stendert (zie VIIb).
8. Maria, geboren op 23-07-1828 te Zijpe, overleden op 18-08-1856 te Zijpe op 28-jarige leeftijd.
9. Jansje, geboren op 20-09-1830 te Zijpe, overleden op 02-05-1913 te 't Zandt op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-04-1852 te Zijpe (NH) met Johannis Strooper, 25 jaar oud, landman, kooiker (bij huwelijk boerebedrijf), geboren op 17-12-1826 te St. Maarten (NH), zoon van Pieter Strooper, landman en Neeltje Bleeker.
10. Christina, geboren op 06-09-1838 te Zijpe, overleden op 07-11-1874 te Noord-Zijpe op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-04-1860. Pieter de Wit was ten tijde van het huwelijk 27 jaar en woonachtig te Schagen. Echtgenoot is Pieter de Wit, landman, geboren circa 1833, overleden op 03-09-1913, zoon van Jan de Wit, landman en Neeltje Kouwenberg.


VIb Nicolaas (Klaas) Pietersz de Wit, landman te Den Helder, geboren te Oude Niedorp (NH), gedoopt (RK) op 16-06-1800 te 't Veld (getuigen: Maria Thresia Doem), overleden op 01-08-1882 om 08.00 uur te Den Helder op 82-jarige leeftijd. Om te trouwen: Ligting van den Jare 1819. NATIONALE MILITIE. Provincie NOORD-HOLLAND. CERTIFICAAT. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, verklaart, dat Klaas de Wit geboren te Oude Niedorp den 16 Juny 1800 van beroep boerenknegt Zoon van Pieter en van Trijntje Schuit van beroep landman wonende te Zijpe binnen de Gemeente van Zijpe Kanton No. 29 voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen Nummer 26 hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot genen dienst heeft verpligt. Signalement is niet ingevuld. Gegeven te HAARLEM den 27. April 1822. Geregistreerd No. 1215. (Bron: RA Haarlem), zoon van Pieter Adamsz de Wit (zie V) en Trijntje Jans Schuijt.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-04-1822 te Zijpe, (NH) (getuigen: Albert Kloos, Cornelis Siemers, Pieter Zip en Pieter Voorthuysen) met Petronella Andriesse Filmer, 17 jaar oud, geboren te Callantsoog (NH), gedoopt (RK) op 05-08-1804 te Zijpe (NH) (getuigen: Jan Filmer). In de Kerk "Onze Lieve Vrouwe Geboorte". De moeder was acatholica. Als adres van de vader werd vermeld: "Groote Keeten". Overleden op 12-06-1848 om 05.00 uur te Den Helder (NH) op 43-jarige leeftijd. De tekst op Petronella's bidprentje: Wees in uwe gebeden voor de overledene gedachtig de ziel van zaliger PETRONELLA FILMER, Huisvrouw van NICOLAAS DE WIT. Overleden in het Buitenveld, (gemeente HELDER), den 12 junij 1848, in den ouderdom van 43 jaren en 7 maanden, en begraven den 16 dito op het Kerkhof onder HUISDUINEN. Zij opende haren mond voor de wijsheid, en de wet der goedaardigheid was op hare tong. Hare kinderen staan op en verkondigen, dat zij gelukkig is; haar man staat op en prijst haar, -want zij vreesde den Heere -en was eene moeder, waardig om in de gedachten der braven te leven. Spreuken XXXI: 26 en 28. II Machab. VII: 20. R.I.P. (Gegevens van Dhr. Doedens, Alkmaar). Dochter van Andries Filmer, raadslid en boer in Gr. Keeten in 1826 raadslid en accessor van Callantsoog. en Catharina (Trijntje) Pieters Mooij.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, geboren op 22-11-1822 om 04.00 uur te Zijpe.
2. Catharina Cornelia Nicolaasd, geboren op 14-05-1831 om 14.30 uur te Den Helder, gedoopt (RK) op 14-05-1831 te Den Helder (getuigen: Jan Pieterse de Wit en Cornelia Manikus), overleden op 17-08-1900 om 19.00 uur te Apeldoorn op 69-jarige leeftijd. Tekst van haar overlijdensadvertentie:
Na een langdurig lijden overleed heden te Apeldoorn, zacht en kalm, in den ouderdom van ruim 69 jaren, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevrouw
Wed. C.C. BIERSTEKER-DE WIT,
eertijde Weduwe van den Heer H.H.A. VAN MEERBEECK.
N.P.C. VAN MEERBEECK Sr.
P.H.S.C. VAN MEERBEECK-STAAL
C.C. VAN MEERBEECK.
N.P.C. VAN MEERBEECK Jr.
H.H.A. VAN MEERBEECK.
Apeldoorn,
---------- 17 Augustus 1900.
Nijmegen (18729).
Gehuwd (1) voor 1858 met Herman Henri August van Meerbeeck, overleden op 15-09-1856 te Den Helder.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 05-08-1858 te Den Helder (getuigen: Jan Bouman, Jan Busker de Klerk, Volkert Hoogendijk en Andries de Wit). Tekst van advertentie 12Ĺ huwelijk:
12Ĺ-JARIGE ECHTVEREENIGING VAN
J. Biersteker
en
C.C. de Wit. (3194)
Amsterdam, 5 Februari 1871. Hunne dankbare Zoon. Echtgenoot is Jan Biersteker, 32 jaar oud, zeeman, fabrieksvader (zeeman te Den Helder 1858, later fabrieksvader, "commandant van het Armenhuis" te Amsterdam), geboren op 19-11-1825 te Den Helder (NH), overleden op 09-01-1887 om 19.00 uur te Amsterdam (NH) op 61-jarige leeftijd. Tekst van zijn overlijdensadvertentie:
Op den 9 Januari 1887 is te Amsterdam ten huize van den Heer F.J. LANGEVELD, Keizersgracht No. 66, overleden de Heer JAN BIERSTEKER, in den ouderdom van 61 jaar.
In leven gepensionneerd Commandant van het Armenhuis der stad Amsterdam.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Advertentie:
Allen die iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan- of Papieren en Waarden onder zich mochten hebben, behoorende tot de nalatenschap van den Heer JAN BIERSTEKER, Gepensionneerd Commandant in het Armenhuis der Gemeente Amsterdam, laatst aldaar gewoond hebbende Keizersgracht 66, en aldaar 9 Januari 1887 overleden, worden verzocht daarvan vůor 1 Februari 1887 Schriftelijk opgave te doen ten Kantore van den Notaris C. VAN DEN BERGH, te Amsterdam, Singel 360. (9836)
, zoon van Pieter Biersteker en Neeltje Blom.
3. Christina, geboren op 19-02-1833 om 01.00 uur te Den Helder, gedoopt (RK) op 19-02-1833 te Den Helder (getuigen: Willem Teunesse Kooyman en Trijntje Willemse Kooyman).
4. Andries, postiljon te Den Hedlder 1858, conducteur op de postkar in Utrecht 1867, geboren op 06-03-1835 om 04.30 uur te Den Helder, gedoopt (RK) op 06-03-1835 te Den Helder (getuigen: Gerrit Keet en Neeltje Filmer), overleden op 27-10-1871 te Utrecht op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-11-1866 te Den Helder (NH) (getuigen: Valentijn Rippens, Willem Rippens, Franciscus Joannes Ummels en Volkert Hoogendijk). Aang. No. 142 Afk. No. 393 en 399. (Bron: BS huwelijksakte gemeentearchief Den Helder) met Antje Rippens, 30 jaar oud, geboren op 23-09-1836 te Den Helder, dochter van Hendrik Jacobus Rippens, aannemer en Marijtje van der Wal. Op 28 juni 1867 vertrokken zij uit Den Helder naar Utrecht. (Bron: gemeentearchief Den Helder, bevolkingsregister).
5.
Pieter (zie VIIc).
6. Elizabeth, geboren op 05-11-1841 te Den Helder, gedoopt (RK) op 05-11-1841 te Den Helder (getuigen: Cornelis Ligthart en Catharina Ligthart), overleden op 01-08-1877 te Den Helder op 35-jarige leeftijd.
Op 26 februari 1867 vertrokken zij met hun (toen nog) 3 kinderen (Hendrik, Petronella en Catharina Christina) naar Amsterdam. Op 1 oktober 1872 vestigen zij zich (inmiddels met 5 kinderen) weer in Den Helder, in de Jonkerstraat. Datum inschrijving is 15 oktober 1872. (Bron: GA Den Helder, bevolkingsregister.), gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-03-1863 te Den Helder (NH) (getuigen: Johannes Hendrikus Florie, Hendrik de Wijn, Leendert Pippijn en Folkert Hoogendijk). Aang. No. 28 Afk. No. 69 en 74. (Bron: BS huwelijksakte gemeentearchief Den Helder) met Hendrik Rieuwers, 25 jaar oud, zeeman, geboren op 09-05-1837 te Den Helder, zoon van Hendrik Rieuwers en Aaltje Wijs.
7.
Bernardus (zie VIId).


VIIa Adam de Wit, landman, gedoopt (RK) op 12-10-1824 te Zijpe. Adam stond als Anna ingeschreven in het geboorteregister!! Overleden op 28-09-1884 te Zijpe op 59-jarige leeftijd. Ook deze Adam heeft grote landerijen in eigendom gehad en was ook zeer bekend om zijn paardefokkerij. In zijn laatste levensjaren heeft Adam, tengevolge van de grote landbouwcrisis uit de vorige eeuw, wel veren moeten laten en land moeten verkopen, omdat hem een hypotheek was opgezegd. (Gegevens van S.P.A. Zuurbier, Castricum), zoon van Jan Pietersz de Wit (zie VIa) en Trijntje Molenaar, dienstmeid.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1849 te Zijpe (NH). Antje Strooper was ten tijde van haar huwelijk 24 jaar en wonende te Sint Maarten. Adam en Antje geven in 1874 bij gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest 2 zilveren kandelaars aan de kerk in 't Zand. (Gegevens S.P.A. Zuurbier, Castricum) met Antje Strooper, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 10-09-1824 te St. Maarten (NH), overleden op 22-02-1904 te Zijpe op 79-jarige leeftijd. Antje was Roomsch-Katholiek. Dochter van Pieter Strooper, landman en Neeltje Bleeker. Adam en Antje woonden op een boerderij aan de Boschweg, ten noorden van 't Zandt.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie VIIIa).


VIIb Stendert de Wit, logementhouder, geboren op 07-08-1826 te Zijpe, overleden op 29-11-1881 te Schagerbrug op 55-jarige leeftijd, (of Zijpe, aan de Grootesloot. Bron: Gegevens van Simon Zuurbier.), zoon van Jan Pietersz de Wit (zie VIa) en Trijntje Molenaar, dienstmeid.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-04-1850 te Schagen (NH). Maria Baart was ten tijde van haar huwelijk 19 jaar en woonachtig te Schagen. Echtgenote is Maria Baart, 19 jaar oud, geboren op 05-12-1830 te Alkmaar (NH), overleden op 26-01-1891 te Schagerbrug (NH) op 60-jarige leeftijd, dochter van Arie Baart, landman en Margaretha Bloothoofd.
Uit dit huwelijk:
1. Agnes, geboren op 01-11-1856 te Zijpe, overleden op 09-09-1937 te Alkmaar (NH) op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-02-1876 te Zijpe (NH) met Jacobus Zuurbier, 19 jaar oud, veehouder, vee-exporteur, geboren op 13-07-1856 te Spierdijk, overleden op 02-08-1941 te Alkmaar (NH) op 85-jarige leeftijd.


VIIc Pieter de Wit, voerman, tapper (voerman te Amsterdam 1870, tapper 1882), geboren op 04-02-1837 om 14.00 uur te Den Helder, overleden op 25-01-1882 om 14.00 uur te Amsterdam (NH) op 44-jarige leeftijd. Tekst van de overlijdensadvertentie: Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot, PIETER DE WIT, in den ouderdom van ruim 44 jaar.
M. DE WIT-ZUIDERHOUTD. Amsterdam, 25 Januari, 1882. Zoon van
Nicolaas (Klaas) Pietersz de Wit (zie VIb) en Petronella Andriesse Filmer.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 05-10-1870 te Amsterdam (NH) met Margaretha Zuiderhoudt, 23 jaar oud, geboren op 06-06-1847 te Terschelling, overleden op 30-01-1883 om 08.00 uur te Amsterdam (NH) op 35-jarige leeftijd, dochter van Pieter Carel Zuiderhoudt en Sybilla Bakker.
Uit dit huwelijk:
1. DaniŽl, winkelbediende, winkelchef, geboren circa 1856 te Amsterdam. Hij was vierenveertig jaren oud toen hij overleed. Overleden op 09-05-1910 om 20.00 uur te Rotterdam (ZH). Grafno. 14?6.
Uit de Krant: OPROEPING VAN ERFGENAMEN.
Degenen, welke behooren tot de bloedverwanten van vaders- en moederszijde van DANIEL DE WIT, Winkelchef, gewoond hebbende te Rotterdam, aldaar 9 Mei 1910 overleden en geboren uit het huwelijk van PIETER DE WIT met MARGARETHA ZUIJDERHOUDT, worden verzocht daarvan opgaaf te doen aan Notaris KROONEN, Leuvehaven 21 b te Rotterdam. De grootouders van wijlen DANIEL DE WIT waren: van vaderszijde; KLAAS DE WIT en PIETRONELLA FILMER, gewoond hebbende te den Helder (in 1837). Van moederszijde: PIETER CAREL ZUIJDERHOUDT en MARIA GERRITS ROTGANS destijds woonachtig te Terschelling, (in 1847). 20300.18.


VIId Bernardus de Wit, koopman, geboren op 16-07-1843 om 18.30 uur te Den Helder, "op het Koegras" (NH), gedoopt (RK) op 16-07-1843 te Den Helder (NH) (getuigen: Bernardus Filmer en Neeltje Filmer), overleden op 20-10-1880 om 2.30 uur te Soerabaja, Ned. IndiŽ op 37-jarige leeftijd. Tekst van zijn overlijdensadvertentie:
Heden ontvingen wij de treurige tijding dat onze geliefde
Zoon, Broeder en Zwager, de WelEdele Heer BERNARDUS
DE WIT, in leven Koopman en Reeder, hedennacht te Soe
rabaija overleden is in den ouderdom van 38 jaar.
K. DE WIT Sr.
J. BIERSTEKER.
AMSTERDAM, C. C. BIERSTEKER-DE WIT.
20 October 1880. P. DE WIT.
M. DE WIT-ZUIJDERHOUDT.
(39726) K. DE WIT Jr.
(Bron: Algemeen Handelsblad). Bernardus komt met vrouw en kinderen van Oost-IndiŽ en vertrekt weer op 17 sept. 1879. (Bron: Bev. Reg. Amsterdam), zoon van
Nicolaas (Klaas) Pietersz de Wit (zie VIb) en Petronella Andriesse Filmer.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-10-1873 te Soerabaja, Ned. IndiŽ met Carolina Antoinetta Kolmus, 18 jaar oud, geboren op 03-10-1855 om 24.00 uur te Soerabaja, Ned. IndiŽ, overleden op 26-01-1900 te Malang Pasoeroean, Ned. IndiŽ op 44-jarige leeftijd, begraven te Malang, Ned. IndiŽ. Kolmus is platduits voor het duitse Kohlmeise. In het Landsarchief te Batavia bevind zich een wapenlakafdruk; een vogel. (Bron: Historisch Genealogisch en Heraldisch Archief Zeist), dochter van Leopoldus Eugenius Kolmus, portier marine-etablissement te Soerabaja en Antoinetta van der Meijde.
Uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Leopoldus, geboren op 26-04-1874 te Soerabaja.
2. Petronella Anthonette Cath. Geboren op 13-04-1877 te Soerabaja.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-03-1906 te Soerabaja, Ned. IndiŽ met Gustaaf Mozes Duparc.
3. Bernardus Johannes, geboren op 14-06-1878 om 10.00 uur te Amsterdam (NH). Zijn ouders waren op vakantie bij Catharina een zuster van zijn vader. Zij woonden zelf in IndiŽ. Tekst van de geboorteadvertentie: Zeer voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON, Mevrouw DE WIT-KOLMUS, Amsterdam, 14 juni 1878. (22659), overleden op 03-12-1878 om 19.00 uur te a/b SS Prinses Amalia, 172 dagen oud.
4.
Bernardus (zie VIIIb).


VIIIa Jan de Wit, landman, gedoopt (RK) op 14-05-1850 te Zijpe, overleden op 21-02-1915 te Swalmen op 64-jarige leeftijd. Het gezin woonde op een boerenplaats aan het Buurtje. Omstreeks 1905 kwam er een soort "landverhuizing" op gang van Zijpe naar Midden-Limburg. Jan de Wit betrok in 1910 een woning bij "De Lank". Zo ontstond de Limburgse tak. Zoon van Adam de Wit (zie VIIa) en Antje Strooper.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-04-1874 te Zijpe (NH) (RK) met Geertruida Bakker, 20 jaar oud, gedoopt (RK) op 18-05-1853 te Warmenhuizen (NH), overleden op 24-01-1911 te Swalmen (NH) op 57-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Bakker, landman en Maria Catharina Kos.
Uit dit huwelijk:
1. Agnes, gedoopt (RK) op 04-05-1896 te Zijpe. Zij was Roomsch-Katholiek.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-09-1919 te Schagen (NH) (RK) met Pieter Duijves, 28 jaar oud, tuinbouwer, gedoopt (RK) op 08-11-1890 te Noord-Scharwoude. Hij was Roomsch-Katholiek. Zoon van Gerbrand Duijves, tuinbouwer en Trijntje Deutekom.


VIIIb Bernardus de Wit, bouwkundige, geboren op 11-11-1879 te Soerabaja, Ned. IndiŽ, overleden op 15-08-1939 te Kediri, Ned. IndiŽ op 59-jarige leeftijd, zoon van Bernardus de Wit (zie VIId) en Carolina Antoinetta Kolmus.
Gehuwd (1) voor 1901 te Pasoeroean, Ned. IndiŽ met Jeanne Charlotte Eugenie Hornung, gescheiden op 18-05-1916 te Soerabaja of Madioen.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 03-07-1916 te Madioen, Ned. IndiŽ met Emmie Matray, geboren op 13-09-1899 te Soerabaia, Ned. IndiŽ, overleden op 10-06-1978 te Amsterdam (NH) op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem Alphonse Matray, ambtenaar, klerk staatsspoorw. 1938 ambtenaar 4e klas IUA-Soerabaja, 1903 en 1910 Klerk Staatsspoorwegen Pasoeroean, 1920 en 1930 Stationscommies Staatsspoorwegen. en Mathilde Constance Grootens, gescheiden 1928 te Soerabaja, Ned. IndiŽ.
Gehuwd (3) na 1917 met SaleskaCreated by PRO-GEN 'Genealogie ŗ la Carte' software

© J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, The Netherlands


.

© 1998 John Riper Home

Genealogie van Willem de Wit